Hệ thống máy thử cao thế HVTS-70/50 cũng được thiết kế để chuyên dùngthử nghiệm tính cách điện của các đối tượng như, chất điện môi lõng, cácvật liệu ...